مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BEA

مخفف عبارت BEA

Book Expo America
نمایشگاه بین‌المللی کتاب آمریکا (مخفف...
SME

مخفف عبارت SME

Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...