مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PAP

مخفف عبارت PAP

Pulmonary Artery Pressure
PAP فشار شریان ریوی را نشان می‌دهد....
LOC

مخفف عبارت LOC

Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
SA

مخفف عبارت SA

Syphilitic Aortitis
آئورت سیفلیسی (SA) التهاب آئورت‌های...
DDC

مخفف عبارت DDC

Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...
JCT

مخفف عبارت JCT

Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگر آن...