مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIP

مخفف عبارت PIP

Price Interest Point
کلمه پیپ در فارکس، کوچک ترین واحد ارزش...
SSA

مخفف عبارت SSA

Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...
ART

مخفف عبارت ART

Adaptive Resonance Theory
نظریه تشدید انطباقی (ART) توسط استفان...