مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSA

مخفف عبارت SSA

Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...
VCC

مخفف عبارت VCC

Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...