مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OSTM

مخفف عبارت OSTM

Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر روی...
QZSS

مخفف عبارت QZSS

Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...