مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
EVH

مخفف عبارت EVH

Endoscopic Vein Harvesting
EVH نام روشی است که در ۱۰ سال گذشته در...
DAO

مخفف عبارت DAO

Decentralized Autonomous Organization
سیستمی از قوانین سخت مدون که مشخص می...
XLM

مخفف عبارت XLM

Xetra LiquiditatsMaB
استلار در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریباً...
TMT

مخفف عبارت TMT

Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...