مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ARG

مخفف عبارت ARG

Alternate Reality Game
بازی واقعیت جایگزین (ARG)یک شبکه تعاملی...
ESCC

مخفف عبارت ESCC

Esophageal Squamous Cell Carcinoma
سرطان مرینوعی سرطان است که در مری یا...
DCA

مخفف عبارت DCA

Dollar Cost Averaging
سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره...