مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

STS

مخفف عبارت STS

Science, Technology and Society
انجمن علم و فناوری در جامعه (STS)...
ISTE

مخفف عبارت ISTE

Integral of Square Time Error
در علم کنترل به معنی انتگرال حاصلضرب...
IDER

مخفف عبارت IDER

Institute for Development and Economic Research
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال...
MCH

مخفف عبارت MCH

Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط...