مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISTE

مخفف عبارت ISTE

Integral of Square Time Error
در علم کنترل به معنی انتگرال حاصلضرب...
IDER

مخفف عبارت IDER

Institute for Development and Economic Research
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال...
MCH

مخفف عبارت MCH

Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط...
ASI

مخفف عبارت ASI

Anthropological Society of Iran
انجمن انسان شناسی ایران یک نهاد علمی...
ISCE

مخفف عبارت ISCE

Iranian Society of Civil Engineering
انجمن مهندسی عمران ایران اهداف - گسترش...