مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGN

مخفف عبارت PGN

Portable Game Notation
پی‌جی‌ان (PGN) یا نشانه‌گذاری قابل‌حمل...