مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFP

مخفف عبارت SFP

Small Form-Factor Pluggable
ترانسیور اس‌اف‌پی (SFP) عبارت است از...