مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPE

مخفف عبارت SPE

Sound Pattern of English
الگوی آوایی زبان انگلیسی (به اختصار...