مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...
IPPF

مخفف عبارت IPPF

International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در...
BGP

مخفف عبارت BGP

Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی (BGP)...
FEMA

مخفف عبارت FEMA

Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اختصار...