مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCA

مخفف عبارت MCA

Middle Cerebral Artery
سرخرگ مغزی میانی یا شریان مغزی میانی...
IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
WEBINO

مخفف عبارت WEBINO

Wall Eyed Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia
فلج چشمی بین‌هسته‌ای به انگلیسی:...
PXE

مخفف عبارت PXE

PseudoXanthoma Elasticum
PXE یک بیماری ژنتیکی است که باعث کانی...
FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...