مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WEBINO

مخفف عبارت WEBINO

Wall Eyed Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia
فلج چشمی بین‌هسته‌ای به انگلیسی:...
PXE

مخفف عبارت PXE

PseudoXanthoma Elasticum
PXE یک بیماری ژنتیکی است که باعث کانی...
FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...