مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GRID

Gay-Related Immune Deficiency

نقص ایمنی مرتبط با همجنس‌گرایی
GRID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود