مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فاشا

فرماندهی اطلاعات و شناسایی

فرماندهی اطلاعات و شناسایی
فاشا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود