مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DHS

مخفف عبارت DHS

Department of Homeland Security
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا...