مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MHR
مخفف عبارت MHR
Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های سمعی و...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
IGF
مخفف عبارت IGF
Insulin-like growth factor
( فاکتور رشد شبیه انسولین) است که مختص...
DMS
مخفف عبارت DMS
Diagnostic and statistical Manual of mental Disorders
DMS مخفف کلمه Diagnostic and...
CT
مخفف عبارت CT
Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای یا برش‌نگاری...