مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INES

مخفف عبارت INES

International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...