مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NDA

مخفف عبارت NDA

Non Disclosure Agreement
پیمان‌نامهٔ عدم افشا (NDA) قراردادی...
INES

مخفف عبارت INES

International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
DO

مخفف عبارت DO

Doctor of Osteopathic
دکتر پزشکی استیوپاتی (به اختصار DO)...