مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPJ

مخفف عبارت CPJ

The Committee to Protect Journalists
کمیته حمایت از روزنامه نگاران یک سازمان...
PET

مخفف عبارت PET

Positron Emission Tomography
مقطع نگاری (توموگرافی) با نشر پوزیترون...