مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
IMA

مخفف عبارت IMA

Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
SISD

مخفف عبارت SISD

Single Instruction, Single Data
در رایانش یک دستور یک داده (SISD) به...
QSAR

مخفف عبارت QSAR

Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار، (با...
BSON

مخفف عبارت BSON

Binary Structured Object Notation
بی‌سون (BSON) یک قالب تبادل داده‌ی...