مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIPS

مخفف عبارت MIPS

Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages
میپس یک معماری مجموعه دستورالعمل (ISA)...
RISC

مخفف عبارت RISC

Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است در...
SPMD

مخفف عبارت SPMD

Single Program, Multiple Data
یک برنامه چند داده (SPMD) در علم رایانش...