مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BDS

مخفف عبارت BDS

BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...
DORIS

مخفف عبارت DORIS

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت...
IRNSS

مخفف عبارت IRNSS

Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند که یک...
GLONAS

مخفف عبارت GLONAS

GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema
گلوناس یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری...
GNSS

مخفف عبارت GNSS

Global Navigation Satellite System
سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GNSS)...