مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OPEL

مخفف عبارت OPEL

Ocean Prediction Experimental Laboratory
اقیانوس پیش بینی تجربی آزمایشگاهی...