مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CHF

مخفف عبارت CHF

Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیختن...