مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMG

مخفف عبارت OMG

Object Management Group
گروه مدیریت شی, کنسرسیومی است که در...