مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GEZ

مخفف عبارت GEZ

Gebühren Einzugs Zentrale
سرمایه شبکه ZDF آلمان توسط تبلیغات و...
CC

مخفف عبارت CC

Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...