مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WIL

مخفف عبارت WIL

Whiplash Injury Leesing
سیستم WIL معمولا در صندلی های جلو ماشین...