مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PROM

Programmable Read Only Memory

PROM حافظه‌ ایست که می‌تواند توسط پالس‌های الکتریکی برنامه‌ریزی شود. این حافظه یک‌بار که برنامه‌ریزی شد، فقط خواندنی می‌شود. تراشه‌های PROM می‌توانند خالی خریداری شده و با ماشین مخصوصی برنامه‌ریزی گردند (PROM Programmer).
PROM
ارسال نظر

ارسال نظر