مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AU

مخفف عبارت AU

Astronomical Unit
واحد نجومی یا یکای کیهانی که با نمادهای...