مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YNAXDH

مخفف عبارت YNAXDH

Yes, No, Always yes, Exit, Differenc, Help
این عبارت در دستورات لینوکسی معمولا...
TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
WAL

مخفف عبارت WAL

Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...
RTD

مخفف عبارت RTD

Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....