مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSA

مخفف عبارت SSA

Social Security Administration‎
اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده آمریکا...
BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
SAS

مخفف عبارت SAS

Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
MIC

مخفف عبارت MIC

Minimum Inihibitory Concent
منظور از MIC، غلظتی از یک آنتی بیوتیک...
TCS

مخفف عبارت TCS

Traction Control System
سیستم ترمز کنترل کششی شرایط موقعیتهای...
UCP

مخفف عبارت UCP

Uniform Customs and Practice
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یا...