مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDS

مخفف عبارت RDS

Radio Data System
پروتکل های ارتباطی استاندارد برای تعبیه...
OCRES

مخفف عبارت OCRES

OMG Certified Realtime and Embedded Systems Speacialist
گواهینامه متخصص OMG برای سیستمهای بی...