مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ATV

مخفف عبارت ATV

Automated Transfer Vehicle
فضاپیمای ترابری خودکار فضاپیمای بدون...
UNSC

مخفف عبارت UNSC

United Nations Security Council
شورای امنیت یکی از ارگان‌های سازمان ملل...