مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RFP

مخفف عبارت RFP

Request For Proposal
نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار و...
RFP

مخفف عبارت RFP

Reversed Field Pinch
تنگیدگی میدان معکوس معروف به RFP، نوعی...