مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JSON
مخفف عبارت JSON
JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...
WAL
مخفف عبارت WAL
Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
FDDI
مخفف عبارت FDDI
Fiber Distributed Data Interface
اف‌دی‌دی‌آی، با رابط توزیع کننده...
RFID
مخفف عبارت RFID
Radio-frequency identification
سامانهٔ بازشناسی با امواج رادیویی...
PCI
مخفف عبارت PCI
Peripheral Component Interconnect
گذرگاه در رایانه به مجوعه سیم‌هایی که...
RTECS
مخفف عبارت RTECS
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
پایگاه داده های از داده‌های فراهم آمده...
HIS
مخفف عبارت HIS
Hospital Information System
سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) به معنای...
CMS
مخفف عبارت CMS
Content Management System
سامانهٔ مدیریت محتوا (CMS)، مجموعه‌ای...