مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDA

مخفف عبارت LDA

Linear Discriminant Analysis
آنالیز تشخیصی خطی و تشخیص خطی فیشر...
JSON

مخفف عبارت JSON

JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...
WAL

مخفف عبارت WAL

Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
GAN

مخفف عبارت GAN

Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
GDPR

مخفف عبارت GDPR

General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...