مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BDR

مخفف عبارت BDR

Backup Designated Router
به روند بک آپ گرفتن از روتر نامزد در...
ADL

مخفف عبارت ADL

Architecture Description Languages
توصیف معماری و طراحی ترکیبی سامانه روی...
IDL

مخفف عبارت IDL

Interface Description Language
زبان توصیف واسط که به اختصار IDL نامیده...
IQ

مخفف عبارت IQ

Intelligence Quotient
ضریب هوشی یا بهره هوشی یا هوش‌بهر، (IQ)...