مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OFC

Of Course

البته
OFC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود