مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GEM

مخفف عبارت GEM

Global Entrepreneurship Monitor
دیدبان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیوم...
IGA

مخفف عبارت IGA

Iranian Geographical Association
انجمن جغرافیائی ایران اهداف به منظور...
ISCE

مخفف عبارت ISCE

Iranian Society of Civil Engineering
انجمن مهندسی عمران ایران اهداف - گسترش...
ICI

مخفف عبارت ICI

Iranian Combustion Institute
انجمن احتراق ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی...
IRSS

مخفف عبارت IRSS

Iranian Remote Sensing Society
انجمن سنجش از دور ایران اهداف - گسترش و...
TEM

مخفف عبارت TEM

Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نوعی...