مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GIFT

مخفف عبارت GIFT

Gamete IntraFallopian Transfer
در این روش، تخمدان‌ها پس از تحریک توسط...
PNMT

مخفف عبارت PNMT

Phenylethanolamine N-MethylTransferase
فنیل‌اتانول‌آمین ان-متیل‌ترانسفراز به...
MP

مخفف عبارت MP

Menstrual Period
رویداد خارج شدن خون و سلول از زن، که به...
ROP

مخفف عبارت ROP

Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...
LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
SVD

مخفف عبارت SVD

Spontaneous Vaginal Delivery
زایمان طبیعی خودبه‌خودی (SVD) هنگامی رخ...
NVD

مخفف عبارت NVD

Normal Vaginal Delivery
زایمان طبیعی معمولی (NVD) نوعی زایمان...