مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AGA

مخفف عبارت AGA

Appropriate for Gestational Age
مناسب برای سن باروری (AGA) بچه‌هایی...