مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OCP

Oral contraceptive pill

قرص ضد بارداری خوراکی (Oral contraceptive pill , OCP, Combined oral contraceptive pill) به گروهی از دارو های خوراکی به شکل قرص گفته می‌شود ...
OCP
ارسال نظر

ارسال نظر