مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FEC

مخفف عبارت FEC

Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
ACP

مخفف عبارت ACP

Associate Computer Professional
ACP به‌ معنای انجمن کامپیوتر کاران بوده...
NES

مخفف عبارت NES

Nintendo Entertainment System
ان‌ای‌اس سیستم سرگرمی نینتندو که گاهی...