مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHF

Congestive Heart Failure

نارسایی احتقانی قلب
CHF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود