مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TCP/IP

مخفف عبارت TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TCP/IP، یکی از مهمترین پروتکل های...