مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UDCA
مخفف عبارت UDCA
Uro Deoxy Cholic Acid
اورسودوکسی کولیک اسید یا اورسودیولاثر...