مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISOICO

مخفف عبارت ISOICO

Iran Shipbuilding And Offshore Industries Complex
مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران...
KID

مخفف عبارت KID

King's Indian Defence
دفاع هندی شاه یکی از گشایش‌های بازی...