مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMDB

مخفف عبارت IMDB

Internet Movie Data Base
بانک اینترنتی اطلاعات فیلم‌ها (Internet...