مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HCL

مخفف عبارت HCL

Hindustan Computers Limited
اچ‌سی‌ال، (HCL Technologies) شرکت خدمات...
HCL

مخفف عبارت HCL

Hennepin County Library
کتابخانه شهرستان هنپین (HCL) تاسیس ۱۸۸۵...
HCL

مخفف عبارت HCL

Hydro Chloric Acid
اسید هیدروکلریکیا کلروهیدریک یک اسید که...