مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDMA

مخفف عبارت MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...
ESOL

مخفف عبارت ESOL

English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
DINK

مخفف عبارت DINK

Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...