مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCA

مخفف عبارت DCA

Dollar Cost Averaging
سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره...