مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UST

مخفف عبارت UST

Underground Storage Tank
مخزن ذخیره سازی زیرزمینی (UST) در ایالت...