مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNHRC

مخفف عبارت UNHRC

United Nations Human Rights Council
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از...